Член на надзорния съвет sp.z o.o. - кой е той и какви са неговите задачи?

Обслужване

В някои фирми освен управителен съвет има и надзорен съвет. Седенето в надзорния съвет носи не само ползи под формата на възнаграждение, но и специфични задължения и отговорност при неспазването им. Кой е той и какви са задачите на члена на надзорния съвет?

Надзорен съвет - в кои дружества с ограничена отговорност?

В някои дружества с ограничена отговорност освен управителен съвет има и надзорен съвет. Управителният съвет отговаря за управлението и представляването на делата на дружеството, а надзорният съвет е отговорен за надзора и контрола. Дали в дружеството има надзорен съвет или не се определя от устава.

Надзорният съвет трябва да бъде в дружества, в които (съвместно):

 • акционерният капитал надвишава 500 000 PLN,

 • има повече от 25 партньора.

Надзорните съвети са задължителни и в дружествата с участието на единици на местната власт.

Надзорен съвет в дружество с ограничена отговорност се състои от най-малко трима лица, назначени и освободени с решение на Общото събрание на акционерите. Уставът може да предвижда различен начин за тяхното назначаване и освобождаване.

Отговорности на надзорния съвет

Какво прави надзорният съвет?

 • упражнява постоянен надзор върху дейността на дружеството във всички области на неговата дейност (но няма право да издава задължителни инструкции на управителния съвет относно воденето на делата на дружеството);

 • оценява отчета на управителния съвет за дейността на дружеството и финансовия отчет за предходната финансова година от гледна точка на съответствието им с счетоводните книги и документите и действителното състояние на нещата, както и предложенията на управителния съвет относно разпределението на печалбата или покритието на загуба, също така представя на събранието на акционерите годишен писмен отчет за резултатите от тази оценка;

 • може да разглежда всички документи на дружеството, да иска отчети и обяснения от управителния съвет и служителите и да извършва ревизия на имуществото на дружеството;

 • при договор между дружеството и член на управителния съвет и при спор с него дружеството се представлява от надзорния съвет или от адвокат, определен с решение на събранието на акционерите;

 • може да предяви иск за отмяна на решение на акционера или за обявяване на решение за недействително;

 • всеки член на надзорния съвет може самостоятелно да упражнява правото си на надзор, освен ако в устава е предвидено друго;

 • уставът може да разшири правомощията на надзорния съвет и по-специално да предвиди, че управителният съвет е длъжен да получи съгласието на надзорния съвет преди извършване на дейностите, посочени в устава, и да делегира правото да временно спира отделни или всички членове на управителния съвет по важни причини.

Отговорност за вреди, причинени на дружеството

Членът на надзорния съвет е длъжен да изпълнява професионално възложените му задължения. Ако в резултат на тяхната небрежност дружеството претърпи загуба, това може да завърши с изплащане на обезщетение от членовете на надзорния съвет на дружеството.

Членът на надзорния съвет отговаря пред дружеството за вреди, причинени от действие или бездействие, противоречащо на закона или на разпоредбите на устава, освен ако няма вина (чл. 293, ал. 1 от Кодекса на търговските дружества).

За да може едно дружество да иска обезщетение, то трябва да докаже на член на надзорния съвет:

 1. действие или бездействие в противоречие със закона или устава,

 2. щета,

 3. причинно-следствена връзка между виновното поведение и вредата.

От друга страна, член на надзорния съвет може да се защити да не е виновен за действие или бездействие, причинило вредата. За да докаже липсата на вина, членът на надзорния съвет трябва да докаже, че е проявил дължимата грижа при изпълнение на задълженията си, произтичащи от професионалния характер на дейността му, тоест с дължимата грижа.

Поемането на задължения при липса на подходящо образование и знания или опит, необходими за водене на делата на компанията, следва да се квалифицира като нарушение на изискваното старание и старание (виж решението на Апелативния съд в Лодз от 15 януари 2016 г., доп. референтен номер I ACa 1003/15).

Компанията може да поиска обезщетение. Но ако в продължение на една година от разкриването на деянието, причинило вредата, той не предяви иск за обезщетение в съда, такъв иск за обезщетение за причинените на дружеството щети може да предяви всеки от неговите партньори. Важно е, че член на надзорния съвет не може да се позовава на предоставеното му освобождаване от отговорност.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Изхвърляне - какво дава?

Задължителен елемент от годишното общо събрание на акционерите в дружество с ограничена отговорност е да освободи под формата на решение членове на управителните органи на дружеството, включително на надзорния съвет. Какво е изхвърляне и какво дава?

Освобождаването от отговорност означава одобрение, приемане на действия, предприети от дадено лице като член на управителните органи на дружеството, потвърждаване на правилното изпълнение на мандата.

Освобождаването от отговорност ви освобождава от отговорност. По правило той изключва възможността дружеството да иска обезщетение от лицето, чието освобождаване е предоставено. Има няколко изключения от това правило (например, когато дружеството е обявено в несъстоятелност, когато се иска обезщетение от съдружник). От друга страна, решението, което не дава освобождаване от отговорност, е елемент от потвърждението за възможността за възлагане на този вид отговорност на дадено лице (виж решението на Апелативния съд в Краков от 8 декември 2016 г., референтен номер на досието I ACa 923/16).

Отговорност за финансовите отчети

Надзорният съвет има и задължения, свързани с финансовите отчети на дружеството. Член на надзорния съвет носи отговорност пред дружеството за тяхното нарушение.

Съгласно Закона за счетоводството (член 4а), управителят на предприятието и членовете на надзорния съвет (или на надзорния орган на друго лице) са длъжни да гарантират, че финансовите отчети отговарят на изискванията, предвидени в закона. Ако нарушат това задължение, те са солидарно отговорни пред дружеството за вреди, причинени от действие или бездействие, представляващи нарушение на задължението.

Член на надзорния съвет отговаря ли за задълженията на дружеството?

Случва се фирмата да е в просрочие с контрагентите си или дори да фалира, съдебният изпълнител няма от какво да събере вземанията. След това кредиторите търсят начини да възстановят парите от отговорните лица. Може ли член на надзорния съвет да бъде принуден да изплаща задълженията на дружеството от частната си собственост? Само в изключителни случаи членовете на надзорния съвет трябва да плащат обезщетение на кредиторите на дружеството от имуществото си.

За кредиторите е много по-лесно да си върнат пари от частна собственост на членове на управителния съвет, отколкото от членове на надзорния съвет. Защо? Всичко заради изкуството. 299 от Кодекса на търговските дружества. От него се вижда, че ако принудителното изпълнение срещу дружеството се окаже неефективно, членовете на управителния съвет отговарят солидарно за задълженията му. Правилото е просто: съдебният изпълнител не е събрал дължимите суми от дружеството с ограничена отговорност. - можете да предявите иск за изплащане на дълга на дружеството на член на управителния съвет. Член на управителния съвет може да се защитава сам, ако докаже, че:

 • своевременно е подадена молба за несъстоятелност (или е издадена заповед за откриване на производство по преструктуриране), или

 • Неподаване на заявление за несъстоятелност също не е по негова вина

 • въпреки неподаване на молба за обявяване в несъстоятелност (без постановено решение за откриване на производство по преструктуриране), кредиторът не е претърпял вреди.

Няма подобна разпоредба по отношение на членовете на одитния комитет. Ако кредиторът на дружеството иска обезщетение от член на одитния комитет, той има по-трудна задача - трябва да докаже, че членът на одитния комитет му е причинил щети по негова вина.

Решение на Апелативния съд във Варшава от 9 юни 2009 г., преписка изх. акт I АСа 154/09

Разделяне на компетенциите на управителния и надзорния съвет на дружество с ограничена отговорност прави член на надзорния съвет да не отговаря за задълженията на дружеството към трети лица по същия начин, както при членовете на управителния съвет.

Пример 1.

Ян Новак достави стоката на X дружество с ограничена отговорност, но не й беше платено. Междувременно активите са отстранени от дружеството: дружеството е сключило неблагоприятно споразумение със своя председател на управителния съвет и е било представлявано от надзорния съвет при сключване на това споразумение (тъй като в споразумения между дружеството и член на управителния съвет на дружеството , управителният съвет не може да го представлява - това трябва да бъде направено от надзорния съвет или пълномощник, определен от събранието на акционерите). Ян Новак може да иска обезщетение от членовете на надзорния съвет на основание чл. 405 от Гражданския кодекс, ако докаже, че са помогнали за премахването на имота от дружеството, като по този начин са нанесли щети на Ян Новак.