Централен регистър на реалните бенефициенти - остава един месец до регистрация!

Промяна На Съда

Предприемачите имат само един месец, за да уведомят истинския бенефициент. Кой е длъжен да декларира действителен собственик и какво представлява Централният регистър на реалните бенефициенти? Ние обясняваме!

Какво е CRBR?

Централният регистър на реалните бенефициенти, съкратено CRBR, е система, в която се събира и обработва информация за реални бенефициенти, тоест физически лица, упражняващи пряк или косвен контрол върху дружеството. Важно е, че действителният бенефициент може да бъде само физическо лице и дружеството може да има един или повече бенефициенти. За да бъде признато лице за реален бенефициент, е необходимо да отговаря на условията, съдържащи се в Закона за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

За кого се отнася вписването в регистъра?

Това задължение важи за всички дружества, с изключение на гражданско дружество, партньорство и публично партньорство. Следователно декларациите на действителния собственик се изискват да:

  • събирателни дружества,
  • дружества с ограничена отговорност,
  • командитни дружества,
  • акционерни дружества,
  • командитни акционерни дружества,

независимо от броя на съдружниците, оборота на компанията или размера на заетостта.

Само лице, упълномощено да представлява дружеството, съгласно чл. 61 от Закона за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Как да направя запис в CRBR?

Заявлението до CRBR може да бъде подадено по електронен път чрез ИКТ системата, достъпна на данъчния портал на адрес www.podatki.gov.pl/crbr/ Приложението е безплатно.

До кога трябва да се направи вписване в регистъра?

Законоустановеният срок за подаване в регистъра е 13 април 2020 г. за дружества, създадени преди 13 октомври 2019 г. (след този период влязоха в сила разпоредбите на CRBR). От друга страна, новоучредените дружества, създадени след 13 октомври 2019 г., имат до 7 дни за регистрация от регистрацията в Националния съдебен регистър.

Ако действителният собственик не е регистриран в Централния регистър на реалните бенефициенти, съществува риск компанията да получи глоба до 1 милион PLN и представителят на компанията да носи отговорност за щети.