Липса на АС застраховка и уреждане на следавариен ремонт на автомобила на фирмата

Уебсайт

Когато управляват бизнес, предприемачите често търсят спестявания. Поради това те се отказват от доброволна застраховка AC и плащат само задължителната застраховка Гражданска отговорност за превозните средства, използвани в компанията. Какво е влиянието на липсата на AC застраховка върху уреждането на следавариен ремонт на служебен автомобил? Нека го проверим!

Без застраховка за променлив ток и разходи за приспадане на данъци

Съгласно чл. 23 сек. 1, т. 48 от ЗДДФЛ, разходи, направени от предприемача в резултат на:

  • загуба или ликвидация на автомобили,
  • ремонт при злополука на автомобили, които не са обхванати от доброволна застраховка (ДЗ).

Поради изложеното, липсата на АС застраховка за МПС категорично изключва възможността в данъчните разходи да се включат разходите, свързани с ремонта им след ПТП. Заслужава да се отбележи обаче, че разходите, направени във връзка с текущия ремонт на превозни средства, не бяха изключени от данъчните разходи въпреки липсата на застраховка AC. Ето защо е важно да се установи причината за разходите. Ако превозното средство не е покрито от доброволна застраховка AC, получените фактури за аварийния ремонт на автомобила не се вписват в счетоводството.

Получено обезщетение и данъчен доход при липса на застраховка AC

Липсата на АС застраховка влияе върху уреждането на полученото обезщетение. Поради факта, че разходите за ремонт при ПТП не са данъчни разходи, полученото обезщетение от застрахователя не се признава като данъчен приход. Облагаемият доход обаче е евентуалното превишение на изплатеното обезщетение над разходите за ремонт. Този излишък трябва да бъде включен в колона 8 KPiR - Други приходи.

Безкасовата форма на уреждане на разходите за ремонт на автомобили не оказва влияние върху доходите на предприемача. Моментът, в който възниква приходът от полученото обезщетение, зависи от датата:

  • събиране на пари на касата на застрахователната компания,
  • получаване на пощенски запис,
  • парите се кредитират по банковата сметка на застрахования,
  • получаване на обезщетение от автосервиз - при безкасово плащане.

Доходите от получено обезщетение ще възникнат на датата на действителното им получаване, независимо от датата, на която на застрахователя е присъдено обезщетението.

Потвърждението за горната процедура е индивидуалното тълкуване, издадено от директора на Данъчната камара в Познан на 5 май 2011 г., с референтен номер ILPB1 / 415-80 / 11-4 / AMN, където четем това (...) разходите по ремонта на автомобила са уредени безкасово, т.е. вземанията, свързани с ремонта му, са прехвърлени от Застрахователното дружество директно на дружеството, извършващо ремонта му, това не засяга въпроса за получаване на доход от страна на Заявителя. . Лицето, застраховало автомобила и същевременно застрахованото лице, е било Заинтересованото лице и му е присъдено обезщетението. Следователно въпросът за прехвърляне на средства за ремонт директно към ремонтната фирма, а не към Заявителя, който би ги превел на това дружество, е само техническо решение, което не оказва влияние върху генерирането на приходи за заинтересованото лице. (...)

Без застраховка AC и право на приспадане на ДДС

По правило, когато получим фактура за авариен ремонт на служебен автомобил, липсата на AC застраховка прави невъзможно включването на разхода в данъчните разходи. Липсата на застраховка AC обаче не изключва възможността за приспадане на ДДС от направените разходи. Предприемачът трябва да вземе предвид размера на правото на приспадане на ДДС върху разходите, свързани с превозното средство.

В случай, че данъкоплатецът има право на приспадане на 50% от ДДС, застрахователната компания при изплащане на обезщетението следва да покрие нетната сума на разходите за ремонт заедно с 50% неподлежащ на приспадане ДДС. Ако данъкоплатецът има право на 100% приспадане на ДДС върху разходите, свързани с превозното средство, стойността на обезщетението ще покрива нетната сума на ремонта.Данъкоплатецът, ползващ се от освобождаването от ДДС, не урежда ДДС, поради което застрахователят следва да заплати цялата сума на ремонта на автомобила в брутна стойност.

Пример 1.

Ян Ковалски, който управлява компанията XYZ, е участвал в пътнотранспортно произшествие, при което е повреден фирмен камион, покрит само от задължителна застраховка Гражданска отговорност и от който се дължи 100% приспадане на ДДС. Г-н Ян е получил обезщетение в размер на 2000 PLN от застрахователя. Цената на ремонта на автомобила след злополука е 1500 PLN нето и 345 PLN ДДС. Как трябва г-н Ян да уреди изплатеното обезщетение?

По правило облагаемият доход възниква при получаване на обезщетението. Липсата на АС застраховка изключва възможността в данъчните разходи да се включат разходи, направени във връзка с аварийния ремонт на автомобила. Поради факта, че г-н Ян приспада 100% от ДДС от разходите, свързани с използването на превозното средство, той трябва да покаже в колона 8 KPiR - Други приходи сумата от 500 PLN (2 000 PLN - 1 500 PLN). Въпреки това, като активен данъкоплатец по ДДС, г-н Ян може да въведе сумата от 345 PLN ДДС в регистъра по ДДС на покупките.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Ремонт на автомобил при злополука и без застраховка за променлив ток - резервация в системата wFirma.pl

В ситуация, при която предприемачът се възползва от освобождаване от ДДС, сумата на превишението на полученото обезщетение над разходите за ремонт на превозното средство трябва да се въведе в системата wFirma.pl само в колона 8 KPiR - Други приходи.

За да направите това, отидете на раздела: ПРИХОДИ »ДРУГИ ПРИХОДИ» ДОБАВЯНЕ НА ДРУГИ ПРИХОДИ »ДРУГИ ПРИХОДИ (DW). За счетоводната схема изберете ОСТАТЪТ ПРИХОД и в полето ОБЩО въведете само сумата на надплатеното обезщетение.

Ако предприемачът има право на приспадане на 50% ДДС върху разходите, свързани с превозното средство, липсата на застраховка AC не изключва възможността за приспадане на ДДС от направените разходи, свързани с аварийния ремонт на автомобила. За уреждане на получената застраховка предприемачът следва да впише излишната сума в счетоводните книги, като генерира вътрешни доказателства по гореописаната схема. Допълнително може да се приспадне 50% ДДС от фактури, потвърждаващи ремонта на автомобила. За да направите това, направете директни вписвания в регистъра по ДДС през раздела: ЗАПИСИ »ЗАКУПЕНЕ НА ДДС РЕГИСТРЪР» ДОБАВИ ЗАПИСВАНЕ. В полето Нетна стойност въведете 50% от нетната сума на фактурата.

В ситуация, в която данъкоплатецът има право да приспадне 100% ДДС върху разходите, свързани с автомобила, въпреки липсата на застраховка AC, той има възможност да включи 100% от данъка по вход във фактурите за случаен ремонт на автомобила в Регистър за покупки по ДДС. За да направите това, отидете на раздела: ЗАПИСИ »ЗАКУПИТЕ ДДС РЕГИСТРАЦИЯ» ДОБАВЯНЕ НА ЗАПИСВАНЕ. В полето Нетна стойност въведете 100% от нетната сума на фактурата. Ако се приспадне 100% ДДС, всяко превишение на изплатеното обезщетение над разходите за ремонт на автомобила трябва да бъде показано в други приходи чрез издаване на вътрешно доказателство.