Грешки в преводите на разделени плащания - как да ги избегнем?

Обслужване На Услуги

С въвеждането на задължителното разделно плащане за стоки и услуги, изброени в Приложение 15 към ЗДДС, у хората, управляващи бизнес, възникнаха много съмнения и въпроси. Сложните регулации и нерешените проблеми често означават, че предприемачите не знаят кога трябва да приложат механизма за разделно плащане. Освен това отговорността на купувача, който не успее да извърши плащането чрез разделно плащане, дори ако продавачът не е добавил пояснението „механизъм за разделно плащане“ във фактурата, е от значение за хората, управляващи бизнес. Всички въпроси, свързани с новите законови регулации (кои са засегнати от промените, санкции за неприлагане на задължителното разделно плащане, начини за избягване на отговорност и др.) са разгледани подробно в други статии, в тази статия ще представим грешки в преводи на разделени плащания.

За кого е задължителен механизмът за разделно плащане?

От 1 ноември 2019 г. използването на механизма за разделно плащане стана задължително за стоките и услугите, посочени в Приложение 15 към ЗДДС. Задължителните транзакции за разделно плащане включват, наред с другото: закупуване на части за автомобил или електронно оборудване, когато стойността на транзакцията, документирана с фактура, е най-малко 15 000 PLN бруто. Фактура, на която поне един артикул се отнася до покупка, подлежаща на задължително разделно плащане, трябва да бъде платена изцяло в механизма за разделно плащане, дори ако продавачът не включва пояснението „механизъм за разделно плащане“ (SPM) върху нея. Разделното плащане се прилага само за транзакции, извършени чрез превод в полски злоти към други платци на ДДС. Чл.108а, вл. 1а от ЗДДС
„При извършване на плащания за закупените стоки или услуги, изброени в приложение 15 към закона, документирано с фактура, в която общата сума на вземане надвишава 15 000 PLN или нейната равностойност, изразена в чуждестранна валута, данъкоплатците са длъжни да прилагат механизма на разделно плащане. За конвертирането в злоти на суми, изразени в чуждестранна валута, се прилагат правилата за преобразуване на сумите, използвани за определяне на данъчната основа."

Разделено плащане и неправилна сума на ДДС в съобщението за превод

Ако купувачът допусне грешка при извършване на плащането в размер на ДДС и въвежда по-висока стойност на този данък от посочената във фактурата, не е възможно възстановяване на част от дължимата сума от сметката по ДДС. На практика това означава, че ако в съобщението за превод към сметката по ДДС е посочен прекомерно висок размер на данъка, предприемачът, извършващ плащането, може само да се договори с продавача и по този начин да възстанови надвнесения ДДС. Доставчикът обаче трябва да извърши превод от стандартната сетълмент сметка, тъй като не може да възстанови надплатеното ДДС на купувача от сметката по ДДС. Банките не проверяват правилността на изчисляването на сумата на ДДС, посочена в съобщението за превод, поради което предприемачите, нареждащи преводи в системата за разделно плащане, трябва да обърнат специално внимание на въвеждането на съответните суми. Плащането на по-висока стойност на ДДС в системата за разделно плащане от посочената във фактурата не оказва влияние върху данъчното облекчение, поради което данъкоплатецът не подлежи на наказателни и фискални санкции по тази сметка.

Връщането на средства от сметката по ДДС е възможно само ако платената сума е коректна и за фактурата е издадена коригираща фактура. Продавачът има право да използва разделно плащане при връщане на парите - вместо данъчния идентификационен номер на доставчика, въведете данъчния идентификационен номер на купувача и поръчайте плащането в механизма за разделно плащане.

Плащане по ДДС сметка на неправилна сума и други формални грешки

Трябва да се има предвид, че банките не могат да проверят коректността на сумите, включени от данъкоплатеца в съобщението за превод, което означава, че въвеждането на неправилна сума в нареждането за превод означава, че плащането ще бъде извършено в посочения размер. Следователно, ако подателят направи грешка и посочи неправилна брутна сума, различна от тази, получена от фактурата, тогава най-доброто решение изглежда е да върнете превода с бележка за неправилни стойности от продавача и да поискате от изпълнителя да поръчате друг, коректен превод на средства. Разделено плащане и всичко, което трябва да знаете за него:
- Разделно плащане - за какво става въпрос?
- Как да се справим и какво е разделно плащане?
- Разделно плащане - разделен механизъм за плащане и банкова сметка
- Разделно плащане - най-важната информация
- Каква е целта на създадената ДДС сметка по механизма за разделно плащане
- Съобщение за разделен превод на плащане - как да го направя? Разпоредбите за разделно плащане по никакъв начин не се отнасят до официални грешки, допуснати от подателите, като например номера на фактурата или данъчния идентификационен номер на продавача. Поради липсата на законови разпоредби относно възможни санкции за включване на неверни официални данни в съобщението за прехвърляне в механизма за разделно плащане, няма правни последици по тази сметка.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Грешки при преводи на разделени плащания - плащане по сметка на друг данъкоплатец

В случай, че в нашата фирмена сметка по погрешка са получени средства, които следва да бъдат преведени по банкова сметка, различна от сметката на получателя, ние сме длъжни да върнем превода на подателя или да преведем средствата на правилния получател (ако ни е известен). Ако поръчате превод към сметка на компания, различна от посочената във фактурата, трябва да поискате възстановяване на сумата от субекта, който е получил превода. Ако данъкоплатецът не възстанови средствата, той носи солидарна отговорност за неправомерно получен ДДС, като стойността на всяка санкция зависи от размера на ДДС, който е погрешно преведен по сметката на предприемача и не е върнат на подателя. . Плащането чрез механизма на разделно плащане, извършено към данъкоплатец, различен от посочения във фактурата, означава солидарна отговорност на данъкоплатеца, получил превода на недължими към него средства и на доставчика на стоки или услуги. Чл.108а, вл. 5 и 6 от ЗДДС
„В случай, че плащането е извършено по начина, посочен в ал. 2 за данъкоплатец, различен от посочения във фактурата по ал. 3, ал. 3, данъкоплатецът, на когото е извършено това плащане, отговаря солидарно с доставчика на тези стоки или доставчика на услугата за данъка, произтичащ от тази доставка на стоки или предоставяне на услуги, неуредени от доставчика на стоките или предоставянето на услуги, до сумата, постъпила по сметката по ДДС.
Солидарна отговорност на данъкоплатеца по ал.1. 5, се изключва в случай, че данъкоплатецът извърши плащане по ДДС сметката на доставчика на стоки или доставчика на услугата, посочена във фактурата по ал. 3, т. 3, или да върне полученото плащане по ДДС сметката на данъкоплатеца, от когото е получено плащането, веднага след получаване на информация за получаването му, в сумата, постъпила по сметката по ДДС. Разпоредбата на ал 3 се прилагат съответно”.

Плащане в механизма за разделно плащане и частна банкова сметка

Предприемачите не могат да извършват разделен превод на плащане към спестовна и разплащателна сметка (ROR). Ако купувачът нареди превод в системата за разделно плащане към личната банкова сметка на продавача, плащането няма да бъде извършено и средствата ще бъдат върнати на подателя в пълен размер.

Превод към сметка по ДДС - възможно ли е?

Плащанията не се извършват директно по подсметката по ДДС. Такъв превод ще бъде отхвърлен от банката. Това означава, че плащането в системата за разделно плащане трябва да се извърши чрез специално изготвено за целта съобщение за превод от банката.