БИК на предприемача, т.е. Кредитно информационно бюро

Обслужващ Бизнес

Бюрото за кредитна информация несъмнено е страхът на всички длъжници. Заплахата от влизане в BIK може да се намери в съдържанието на повечето искания за плащане. Какво е BIK и трябва ли да се страхувате от него?

BIK помага за оценка на кредитоспособността

БИК събира информация за кредитните задължения на длъжници - както физически лица, така и предприятия. Целта на дейността му е да предостави тези данни при поискване на всяко заинтересовано лице с цел проверка на кредитната история. Информацията, събирана в BIK, е особено полезна за банките по време на процедурата по проверка на кредитоспособността на потенциален кредитополучател. Необходимо е да се разграничи BIK (Бюро за кредитна информация) от BIG (Бюро за икономическа информация).
Бюро за кредитна информация е база данни, съдържаща информация за навременността на погасяване на задълженията, поети от физически лица и фирми. В Полша има само един BIK.
Бюрото за икономическа информация събира т.нар икономическа информация, свързана с целостта на плащането (например навременното плащане на фактури и сметки). В Полша има няколко субекта от този тип. BIK съдържа данни за задължения, поети от лице или фирма, произтичащи например от:

 • взети заеми,

 • гарантирани заеми,

 • взети заеми,

 • покупки на вноски,

 • дебити по банкови сметки,

 • кредитни карти, които имате.

Поради броя на институциите, използващи базата данни BIK (в момента над седемстотин лица), тя съдържа данни от много различни източници (както банки, така и кредитни съюзи, кооперативни банки, лизингодатели и др.). Информацията, събрана в базата данни на BIK, може да бъде както отрицателна, така и положителна. Отрицателната информация е свързана със закъснения и просрочия при погасяване на кредитни задължения. Положителен - навременно и надеждно погасяване на договорените задължения.

Базата данни BIK съдържа информация за:

 • данни за субекта (име и фамилия или име, адрес на местоживеене или седалище, PESEL номер, номер на лична карта, NIP номер, дата на раждане);

 • вида на възникналото задължение (например ипотечен заем, лизинг на автомобил, паричен заем);

 • размера на задължението;

 • история на погасяването;

 • навременни погашения.

Молбата за кредит води до вписване в BIK

Въпреки че вписването на BIK има почти само негативни асоциации, основната му цел не е да заклеймява неблагонадеждни длъжници, а да предостави информация за кредитната история на хора, които са поели финансово задължение. Събраните данни в Бюрото за кредитна информация се използват за създаване на кредитна история на дадено физическо лице или фирма. БИК започва да събира информация за дадено лице от момента на подаване на заявление за поемане на ангажимент. Противно на общоприетото мнение, БИК не се дава само "като дузпа". Базата данни на BIK събира информация за всички задължения - включително не само неплатени задължения, но и задължения, погасени справедливо и навреме, и вече погасени задължения.

Информацията се изпраща на БИК в момента на подаване на заявлението за заем, кредит или друго задължение. След това BIK изпраща информация за кредитната история на потенциалния длъжник на запитващия субект. В замяна, след сключване на договора, кредиторът предоставя на БИК информация за ангажимента и своевременното погасяване. Данните могат да се съхраняват в BIK за максимален период от 5 години.
В случай на статистическа база данни максималният период на съхранение на информация е 12 години. Надеждните кредитополучатели няма за какво да се притесняват. В случай на:

 • погасяване на задължението без забавяне;

 • погасяване на задълженията със закъснение по-малко от 60 дни

информация за погасеното задължение се прехвърля незабавно в статистическата база данни след извършване на погасяването. Ако физическо лице или предприемач иска БИК да предостави данни за кредитната му история за целите на оценка на кредитоспособността, то трябва да даде съгласието си за това. Положителната кредитна информация може да бъде предоставена на трети страни от BIK само ако субектът на данните се съгласи.
Разкриването на отрицателна кредитна информация (т.е. данни за неизплатени или неплатени задължения) не изисква съгласието на длъжника. При неплатени задължения данните за ненадеждния длъжник ще се съхраняват за срок от 5 години. След този период те ще бъдат прехвърлени в набора от статистически данни и могат да се съхраняват в тази база данни в продължение на 12 години.

Всеки предприемач може да използва BIK

Един предприемач може и трябва да следи кредитната си история в Бюрото за кредитна информация. Това ще му позволи да не бъде изненадан например, ако информацията за неплатеното задължение е недостоверна.

Например, BIK може да съдържа данни за задължението, което предприемачът никога не е поел или невярна информация за дълга при погасяване на задължението. Ако предприемачът кандидатства за кредит и банката откаже да сключи такова споразумение, мониторингът на данните, съдържащи се в BIK, ще позволи на предприемача да оцени финансовото си състояние и евентуално да коригира евентуални нередности.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Как да изчезна от BIK?

Не е възможно да "изчезнете" от BIK или да "изчистите данните", които са в тази база данни - поне по отношение на данни, показващи отрицателна кредитна история. Ненадежден длъжник няма начин да премахне неизгодни за него данни. Дори погасяването на непогасеното задължение няма да помогне - целта на БИК е да се съобразява с други потенциални контрагенти за некоректни кредитополучатели. Длъжник, който не е платил задължението си или е забавил погасяването му с повече от 60 дни, не може ефективно да поиска изтриване на данни от базата данни на БИК. Съгласно посочената по-горе информация, отрицателната кредитна информация ще бъде премахната от базата данни на BIK едва след 5 години. Преди изтичането на този срок длъжникът не може да подава искане за изтриване на данни от БИК.

Лицето, чиито данни са въведени в BIK, може да поиска изтриване на данните, ако кредитната му история е положителна. В този случай BIK съхранява данни само със съгласието на лицето или предприемача. Съгласието за тяхното съхранение и обработка може да бъде оттеглено по всяко време. Съгласието за обработка на данни от BIK може да бъде оттеглено по всяко време. Ако вписването в BIK е неправилно, субектът на данните може да поиска тяхното коригиране. Искането за коригиране на данни трябва да бъде отправено директно до субекта, предоставил данните на BIK (например до банка). БИК променя данните само въз основа на писмено искане от финансова институция.