Безплатна правна помощ - кой може да се възползва?

Обслужване

Не без причина съдебните дела в Полша се възприемат от гражданите като отнемащи време и много скъпи. Поради тази причина много хора се отказват от защитата на правата си, вярвайки, че в съда ще загубят повече, отколкото биха могли да спечелят. Понякога обаче друг изход няма и съдебен процес става неизбежен. Тогава на помощ идва институцията, която е безплатна правна помощ. По правило горепосочената помощ се предоставя на лица, които докажат, че не могат да покрият разходите за платена помощ на адвокат или юрисконсулт. Досега тези разпоредби бяха силно формализирани - нуждаещият се човек не можеше да разчита на помощ, без да отговаря на строги изисквания. Тази ситуация трябва да се подобри благодарение на влизането в сила на изменение на закона за безплатното правно консултиране.

Въпросът за безплатната правна помощ е уреден в Закона за безплатната правна помощ, безплатното гражданско консултиране и правното образование (наричан по-долу Закон за безплатната правна помощ). Изменението въвежда нови институции, които трябва да помогнат на най-бедните поляци да се борят за правата си по по-лесен начин. В допълнение към помощта на адвокат или адвокат в съда, трябва да се предоставят безплатни граждански консултации, по-специално при предоставяне на съвети по въпроси на дълга, жилищни въпроси и социално осигуряване. Напълно нова функция е възможността за използване на безплатно посредничество.

Какви промени въвежда изменението?

Най-важната промяна, донесена от изменения в Закона за безплатната правна помощ, е разширяването на групата хора, които могат да се възползват от тази форма на помощ. Изменението излиза от твърдата рамка и предпоставки, които ясно показват кой има право и кой няма право на безплатна помощ от адвокати. В момента всичко зависи от ситуацията и реалните нужди на човека. Съществена промяна е и разделянето на видовете правна помощ – освен „стандартното” консултиране, можем да различим и т.нар. безплатно гражданско консултиране и безплатна медиация.

Всички горепосочени промени и улеснения са очевидна реакция на законодателя на многократните гласове на съдебната власт и доктрината за много ниска ефективност на правната помощ през последните години от функционирането на тази институция.

Кой може да се възползва от безплатна правна помощ?

Въпросът за групата лица, които могат да кандидатстват за безплатна правна помощ, се урежда в чл. 4 от Закона за безплатната правна помощ. Важно е, че за разлика от предварителния закон, който регламентира затворен каталог на оторизираните субекти, сегашната редакция на разпоредбата значително разширява този кръг.

Всяко физическо лице (юридически лица, напр. търговски дружества, не може да получи такава помощ), което не може да поеме разходите за платена правна помощ, може да кандидатства за безплатна правна помощ и граждански съвети. Интересното е, че кандидатите не трябва да доказват лошото си финансово състояние – Законът не задължава например да доказват финансовото си състояние чрез подаване на ДДФЛ – достатъчно е да подадат декларация. Следователно самото представяне на писмена декларация, в която жалбоподателят посочва, че не е в състояние да поеме разходите за платена адвокатска помощ, има право да се възползва от безплатна правна помощ или безплатни граждански консултации. На лица със значителни двигателни увреждания, които не могат да се явят лично в пункта за правна/гражданска консултация, и лица, изпитващи затруднения в общуването, могат да получат безплатна правна помощ или безплатна гражданска консултация, с изключение на безплатната медиация, също извън пункта или за чрез комуникация от разстояние.

Обхватът на безплатната правна помощ

Обхватът на безплатната правна помощ е уреден с чл. 3 от Закона за безплатната правна помощ. Съгласно горната разпоредба, лице, ползващо въпросната помощ, може да разчита на получаване на информация от адвокат за приложимия правен статут, както и за своите права или задължения. Това важи и за текущи подготвителни, административни, съдебни или съдебно-административни производства с нейно участие.

Разпоредбата вменява и задължение на адвоката да посочи точно възможностите и методите за решаване на правен проблем. Освен това, по искане на упълномощеното лице, адвокатът трябва да изготви и проект на писмо, например молба или искова молба, с изключение на пледоарии по висящи подготвителни производства, съдебни производства и административни производства. Трябва да се помни, че това е чернова, тоест подготвящият го адвокат няма да подписва под него, нито ще го подпише за упълномощеното лице. Компетентен е само да съдейства за изготвянето на такова писмо. Това също така означава, че от адвокат или юрисконсулт ще се изисква само да състави писмо за започване на производството, тъй като обсъжданата разпоредба изключва възможността за съставяне на писмо в висящо производство пред съд или административен орган.

Законът не уточнява в кои случаи правоимащият може да разчита на помощта на адвокат. Въпреки това, като се има предвид, че разпоредбата на чл. 3 сек. 2 от закона е посочено, че безплатната правна помощ не обхваща въпроси, свързани с управлението на стопанска дейност, с изключение на подготовката за започване на тази дейност, следва да се счита, че правната помощ следва да се предоставя във всеки случай, с изключение на тези, свързани с икономическа дейност.

Лицето, използващо помощта, също може да бъде обект на безплатна медиация. Възможно е също така да се изготви писмо за освобождаване от съдебни разноски или да се назначи служебен адвокат в съдебно производство, или да се назначи адвокат, юрисконсулт, данъчен съветник или патентен адвокат в съдебно и административно производство. Адвокатът също така ще ви информира за разноските по производството и финансовия риск, свързан с внасянето на делото в съда.

Що се отнася до съдебните разноски, този въпрос не е проблем, тъй като е посочен подробно в други правни актове, например в Закона от 28 юли 2015 г. за съдебните разноски по граждански дела. Трудности при тълкуване обаче възникват в областта на „финансовия риск“. Тази формулировка не е дефинирана в Закона, което я прави много неясна и зависи изцяло от решението на адвоката, предоставящ съвета. Доктрината обаче посочва, че информацията за финансовия риск трябва да съдържа поне данни за финансовите последици от евентуална загуба на съдебен процес или получаване на неблагоприятно споразумение в извънсъдебно производство.

Безплатни граждански консултации

Напълно нова институция, въведена със Закона за безплатната правна помощ, е безплатното гражданско консултиране. Съгласно чл. 3а от закона гражданското консултиране обхваща предоставянето на информация за правата на бенефициента или задълженията, свързани с разглеждания случай. Адвокатът следва също така да окаже подкрепа на упълномощеното лице при самостоятелно решаване на проблема, а при необходимост да изготви заедно с правоимащия план за действие и да съдейства за неговото изпълнение. Както беше посочено по-горе, консултациите за граждани обикновено включват съвети за тежко задлъжнели хора, както и съвети по жилищни и социалноосигурителни въпроси.

Безплатна медиация

Безплатната медиация е уредена в чл. 3 сек. 1 точка 3а и чл. 4а от Закона за безплатната правна помощ. Като част от тази институция, адвокатът трябва да информира упълномощеното лице за възможностите за използване на методите за мирно разрешаване на спорове, т.е. медиация, както и да представи несъмнените ползи, произтичащи от това.

Впоследствие, ако упълномощеното лице одобри такова разрешаване на спорове, адвокатът е длъжен да подготви:

  • проект на споразумение за медиация;

  • искане за медиация;

  • проект на заявление за производство по медиация по наказателно дело.

След медиация, адвокатът е длъжен да подаде заявление до съда за одобрение на споразумението, сключено пред медиатора.

Безплатната медиация се извършва от медиатор - в съответствие с чл. 4 сек. 6 от Закона за безплатната правна помощ. Медиатор може да бъде лице, вписано в списъка на постоянните медиатори, воден от председателя на окръжния съд, посочен в Закона за системата на общите съдилища, или вписан в списъка на медиаторите, воден от НПО в обхвата на законоустановените му задачи или висше училище, посочено в Закона за Гражданския процесуален кодекс.

Изключение е, когато може да възникне конфликт на интереси. Съответно, безплатна медиация не може да се провежда от лице, което преди това е оказало правна помощ или гражданска консултация по делото на някоя от страните, било е свидетел, дало е становище, подготвило е екологично интервю или е провеждало терапия, както и лице който е замесен в този вид обстоятелства. че би могло да породи разумно съмнение относно неговата безпристрастност.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Безплатна правна помощ – обобщение

Законът, който влезе в сила в началото на 2019 г., е отговорът на законодателя на постоянно променящите се социално-икономически потребности. Измененият закон за безплатната правна помощ излиза от строгия каталог на лицата, които могат да кандидатстват за безплатна помощ. Понастоящем такава помощ може да получи всяко физическо лице, при условие че то може да докаже, че не разполага със средства за заплащане на помощта на адвокат или юрисконсулт. Нещо повече, процедурата вече не изисква доказване на лошото си финансово състояние – достатъчно е да го докажете, като подадете справка за текущото си финансово състояние.

Освен това законът въведе непознати досега институции, т.е. безплатно гражданско консултиране и медиация. Гражданското консултиране беше насочено по-специално към хора с висок дълг и тези, които се нуждаят от социално осигуряване. Безплатната медиация от своя страна е насочена към приятелско, по-бързо и – важно – по-евтино уреждане на случая. Горното показва, че изменението въведе много про-граждански промени, което улеснява поляците да защитават интересите си.