БДО и задължението за регистриране на субекти до края на 2019г

Уебсайт

BDO, т.е. база данни за продукти и опаковки, както и за управление на отпадъците, беше въведена от Министерството на околната среда за противодействие на нередностите, възникващи в сектора за управление на отпадъците.До края на годината, субекти, които въвеждат на пазара, наред с други продуктите в опаковки и управление на отпадъците трябва да се регистрират в BDO. Същото се отнася и за субекти, които управляват компании за търговия на дребно или едро и предлагат чанти за носене. Проверете дали трябва да се регистрирате в BDO и как и кога да го направите!

Какво е BDO?

Съгласно чл. 82 сек. 1 от Закона за отпадъците БДО е ИКТ система, която разполага с база данни за субекти, пускащи на пазара продукти и продукти в опаковки и управляващи отпадъци. Благодарение на регистрацията в BDO е възможно да се събират данни, свързани с управлението на отпадъците и да се изпълняват допълнителни задължения от страна на предприемачите. От 2020 г. този регистър ще бъде разширен с нови модули, позволяващи воденето на отчети за отпадъците и подаване на отчети за управление на отпадъците само в електронен вид.

Базата данни за продукти, опаковки и управление на отпадъците (BDO) се управлява от войводски маршали. Подробна информация за събраните от БДО данни е посочена в чл. 79 сек. 2 от Закона за отпадъците.

Задължение за вписване в БДО

Задължението за вписване в BDO се отнася за субекти, които:

 • генерират отпадъци и водят отчети за отпадъците;

 • пускат на вътрешния пазар продукти в опаковки, превозни средства, масла, смазочни материали, гуми, батерии или акумулатори, както и електрическо и електронно оборудване;

 • производители, вносители и вътрешнообщностни купувачи на опаковки.

Това означава, че това задължение може да важи дори за еднолични търговци, които извършват някоя от горепосочените дейности. Регистрация в BDO може да е необходима за данъкоплатци, които извършват, inter alia, фризьорски и козметични салони, фирми, извършващи строителни услуги, стоматологични кабинети, както и автомонтьори, фото и печатници, като отпадъците, които произвеждат, не са битови, т.е. подобни на битовите отпадъци. Това се дължи на правни разяснения от Министерството на климата.

Пример 1.

Г-жа Агнешка управлява бизнес, в който предоставя козметични услуги. Във връзка с подобни дейности се генерират отпадъци, в т.ч. козметична опаковка. Agnieszka не предоставя услуги, свързани с хирургията, и не генерира медицински отпадъци. Задължена ли е Агнешка да се регистрира в BDO?

Не, поради факта, че Агнешка не управлява медицински отпадъци (като спринцовки или скалпели), а единственият й отпадък са битовите отпадъци, тогава от нея не се изисква да се регистрира в BDO. Чл.3 сек. 1 точка 7 от Закона за отпадъците:
Когато в Закона се споменава: (...) битови отпадъци - се разбират отпадъци, генерирани в домакинствата, с изключение на излезли от употреба превозни средства, както и отпадъци, несъдържащи опасни отпадъци от други производители на отпадъци, които поради своето естество или съставът е подобен на битовите отпадъци; несортираните (смесени) битови отпадъци остават несортирани (смесени) битови отпадъци, дори ако са преминали през операция по третиране на отпадъци, която не е променила съществено свойствата му.

Съгласно горната разпоредба, опасните отпадъци не се считат за битови отпадъци и лицата, които обработват опасни отпадъци, са длъжни да се регистрират в БДО. Не подлежат на вписване в БДО субекти, управляващи счетоводна кантора или друга малка стопанска дейност, ако като част от дейността си генерират битови отпадъци със състав, подобен на произвеждания от домакинствата, напр. опаковки, мебели, отпадъчна хартия, използвано електронно оборудване и използвани печатни тонери, които не съдържат опасни компоненти.

Пример 2.

Г-н Михал управлява бизнес и предоставя счетоводни услуги. В помещенията, където извършва услуги, управлява опаковането на канцеларски материали, закупени за служители. Длъжен ли е г-н Михал да се регистрира в BDO?

Не, ако г-н Михал управлява само битови отпадъци, той не подлежи на вписване в BDO.

Данъкоплатците, които извършват дейности на дребно или едро, които предлагат пластмасови торбички за пазаруване, които подлежат на такса за рециклиране, също трябва да се регистрират в БДО. Въпреки това данъкоплатците, които предлагат на клиентите олекотени чанти, т.нар буксуване, за което не се начислява такса за рециклиране, и тези данъкоплатци, които не предлагат найлонови торбички (независимо дали са леки). Чл.25 сек. 1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за поддържане на чистотата и реда в общините и някои други закони
Предприемачите, които към датата на влизане в сила на този закон извършват търговия на дребно или едро, в които се предлагат найлонови пазарски торбички, покрити от таксата за рециклиране по чл. 40а от Закона, изменен в чл. 7, са длъжни да подадат заявление за вписване в регистъра по чл.2. 49 сек. 1 от изменения в чл. 6 в редакцията на този закон до 31 декември 2019 г. и може да работи без такова вписване до датата на получаването му.

Кой трябва да води регистър на отпадъците и да се регистрира в БДО?

Отпадъците трябва да се водят от субекти, които произвеждат отпадъци, както и физически лица, юридически лица и организационни единици без юридическо лице, които притежават отпадъци. Следователно може да се заключи, че всички субекти, които влизат в контакт с отпадъци, са длъжни да водят тези записи.

Има обаче изключения, при които не е необходимо да се водят записи, а именно:

 • ако данъкоплатецът прехвърли отговорността за отпадъците на един от производителите на тези отпадъци, които съвместно използват помещенията, или на наемодателя на помещението, тогава регистрите трябва да се съхраняват от субекта, на който е прехвърлена отговорността;

 • ако продавачът на отпадъци или брокерът на отпадъци не са собственици на отпадъците.

Продавачите на отпадъци или брокерите на отпадъци, които не са техни притежатели, са длъжни да водят само записи за опасни отпадъци. Ако, от друга страна, те са собственици на отпадъци, тогава също така е необходимо да се води стандартна документация за отпадъци.

Субектите, които не водят регистър на отпадъците, не са длъжни да се регистрират в BDO. Поради това трябва да се спомене, че някои субекти могат да се възползват от изключенията, свързани с воденето на горните записи.

Субективното освобождаване от водене на регистър на отпадъците може да се използва от:

 • физически лица и звена без правосубектност, които не са предприемачи и използват отпадъци за лични цели с използване на приемливи методи за оползотворяване,

 • производители на битови отпадъци и излезли от употреба превозни средства, ако предадат превозните средства в демонтажна станция или пункт за събиране;

 • извършване на непрофесионална дейност в областта на събирането на отпадъци (например приемане на лекарства и опаковки от лекарства от аптеки, събиране на употребявани потребителски стоки от магазини или събиране на отпадъци в училища, институции или офиси).

Прочетете повече за BDO:
BDO номер на фактури - какво е това и кога да го използваме?
Таксата за рециклиране накратко – какво се промени от септември 2019 г.? Въпреки това, предметното освобождаване може да се използва от субекти в случай на определени видове отпадъци, при условие че те не надвишават определено количество. Списъкът на тези отпадъци заедно с определянето на тяхното тегло е включен в приложението към Наредбата на министъра на околната среда от 12 декември 2014 г. за видовете отпадъци и количеството отпадъци, за които няма задължение за съхраняване на отпадъци. записи, включително:

 • отпадъчен печатен тонер, различен от посочените в 08 03 17 - до 100 килограма годишно;
 • строителни материали на гипсова основа - до 5 тона годишно;
 • бетонови отпадъци и бетонови развалини от разрушаване и саниране - до 5 тона годишно;
 • елементи, отстранени от използвани устройства, различни от посочените в 16 02 15
 • алкални батерии (с изключение на 16 06 03) - 5 кг;
 • други батерии и акумулатори - 5 кг;
 • сорбенти, филтърни материали, кърпи за избърсване (например кърпи) и работно облекло - до 100 кг годишно;
 • дървени стърготини, стърготини, резници, дървесина, ПДЧ и фурнир - до 10 тона годишно;
 • стъкло - до 5 тона годишно;
 • пластмаси - до 5 тона;
 • дървесина - до 5 тона годишно.

От това следва, че ако теглото на отпадъците, посочени в наредбата, не надвишава определена граница, тогава предприемачът не е длъжен да води регистър на отпадъците, а по този начин и да се регистрира в БДО.

Подробен списък на отпадъците може да бъде намерен в Наредба на министъра на околната среда от 9 декември 2014 г. за каталога на отпадъците.

Пример 3.

Г-н Мариуш управлява бизнес и предоставя счетоводни услуги. В ежедневната работа той използва принтери и печатни тонери. Сменя тонерите сам веднъж на 3 месеца. Теглото на тези тонери обаче не надвишава 100 кг годишно. При такава ситуация длъжен ли е г-н Мариуш да води регистър на отпадъците и да се регистрира в BDO?

Не, ако теглото на притежаваните от него печатни тонери не надвишава 100 кг, тогава няма задължение да води отчет за отпадъците и да се регистрира в БДО. Следователно г-н Мариуш може да се възползва от освобождаването.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Не всички субекти трябва да се регистрират в BDO!

Според обяснението на Министерството на климата субектът, който е производител на отпадъци, образувани в резултат на строителство, разрушаване, обновяване на съоръжения, почистване на резервоари или устройства, както и почистване, поддръжка и ремонт, отговаря за обезвреждането на тези отпадъци и е длъжен да се регистрира в БДО и да води отчет в БДО. Ако в договора за предоставяне на строителни, събарящи, ремонтни и др. услуги по друг начин е посочена отговорността за образуваните отпадъци, то лицето, което отговаря за отпадъците по договора, е задължено да се регистрира в БДО. Следователно, ако предприятието не изхвърля отпадъците самостоятелно, и договорът за предоставяне на услуги в областта на строителството, обновяването на съоръжения, разрушаването, както и почистването на резервоари или оборудване, както и почистване, ремонт и поддръжка показва че друг субект е отговорен за обезвреждането на отпадъците, тогава ситуацията, необходима за регистрация в BDO, ще бъде субектът, който предоставя тези услуги по договора.

Пример 4.

Г-н Артур управлява ЕТ и извършва събаряне на сгради, както и дребни ремонти, в резултат на което произвежда отпадъци. Съгласно договора за услуга външната фирма е задължена да събира отпадъците. При такава ситуация длъжен ли е Артур да се регистрира в БДО?

Не, поради факта, че г-н Артур е подписал споразумение, което гласи, че външна, квалифицирана фирма носи отговорност за отпадъците, той не е длъжен да се регистрира в BDO. Въпреки това компанията, която изпълнява договора, трябва да се погрижи за тези формалности. Данъкоплатецът може да провери дали е необходимо да се регистрира в BDO, като щракне върху връзката: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Предприемачите се регистрират в Базата данни за продукти и опаковки, като подадат заявление за вписване в регистъра на BDO в Маршалската служба. В рамките на 30 дни от датата на подаване на заявлението субектът ще бъде въведен в горепосочените регистър от войводския маршал. Шаблонът за кандидатстване с декларацията може да бъде изтеглен, след като кликнете върху връзката: https://bdo.mos.gov.pl/home/wnioski/wniosek-reawodowy/

BDO номер на документи за продажба, издадени в системата wFirma.pl

За да може BDO номерът да се появи на фактурите за продажба или нефискалните бонове, издадени в системата wFirma.pl, отидете на раздела: НАСТРОЙКИ »ОСНОВНИ ДАННИ» ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ »ОБЩИ, където в полето BDO въведете зададения номер от канцеларията на маршала.

След попълване на BDO номера в системата, BDO номерът ще се появи на ДДС фактури, издадени от този момент, без ДДС, авансови и окончателни фактури, както и при нефискални бонове, BDO номерът ще се появи до NIP на субекта номер.

Но за да се появи BDO номерът на фискалния бон, е необходимо да го добавите ръчно във фискалния принтер. Самото добавяне на номера в системните настройки няма да доведе до появата на информация за номера в касовите бележки, тъй като принтерите имат отделен панел, в който потребителят трябва да добави BDO номера.

Подробна информация за поставянето на BDO номера в документите за продажба в системата wFirma.pl можете да намерите в статията: BDO номер в документите за продажба