Банковата заповед за изпълнение е ликвидирана

Обслужване

Каква беше заповедта за изпълнение на банката?

Банковата заповед за принудително изпълнение (БТЕ) ​​е документ, който потвърждава наличието на вземане на дадена банка срещу лице, взело кредит или извършващо друга банкова дейност. Ако такова лице, независимо от причината, не изпълни договора, тогава банката издава заповед за изпълнение. Вярно е, че такъв БТЕ би могъл да представлява основание съдебният изпълнител да започне принудително изпълнение срещу длъжника, той трябваше да бъде снабден с изпълнителна клауза от съда. Човек може да се изкуши да каже, че декларацията за изпълняемост на BTE е просто формалност. Съдът обикновено само проверява верността на личните данни и подписите на длъжника, след което се уверява, че не са минали 10 години от датата на прекратяване на договора за заем. Ако всички горепосочени условия са изпълнени правилно и следователно не са допуснати формални грешки, съдът издава клауза за принудително изпълнение на такъв BTE чрез подпечатване на документа. Тук е редно да се спомене, че съдът не е разгледал делото по същество, без да навлиза в структурата и историята на дълга, условията на договора и т.н.

Ликвидация на заповедта за изпълнение на банката

На заседанието на Сейма през септември 2015 г Законът за банките е изменен за ликвидация на заповедта за изпълнение на банката. Според въведеното решение невъзможността за издаване на заповеди за изпълнение от банките ще наложи банките да водят изпълнително производство в съдебно производство. Съгласно закона такова решение има за цел да гарантира на длъжниците на тези институции право на справедливо и материално решаване на делото от съда. Горното решение е изпълнението на присъдата на Конституционния съд (ф. № П 45/12), който в решението си недвусмислено посочва, че правото на издаване на банкови изпълнителни заповеди е привилегия, предоставена само на банките.Подобно решение грубо нарушава принципа на равно третиране поради факта, че банката - макар и само страна по договора, получава правото да издава решения, заместващи съдебното решение, без да разглежда въпроса по същество.

Изменението, предполагащо ликвидацията на заповедта за изпълнение на банката, влезе в сила на 27 ноември 2015 г. Въпреки факта, че отказът от издаване на БТЕ може да изглежда като радикално решение, със сигурност няма да отслаби значително обезпечението на банките, отпускащи кредити. Банките трябва да намерят друго обезпечение за взетите назаем пари и в тази връзка най-вероятно това ще бъде използването на празни записи на заповед. От гледна точка на клиентите, подобно решение не прави голяма разлика в сравнение с вече нефункциониращата БТЕ, тъй като потвърденият в съда запис на заповед ще бъде също толкова ефективен метод за събиране на вземания, колкото БТЕ. Само цялата процедура ще бъде значително удължена, защото напомняме да добавим, че съдът имаше само 3 дни да разгледа БТЕ.