Амортизация на дълготрайни активи по време на болест и отпуск по майчинство на предприемач

Обслужване На Услуги

Дълготрайните активи са активи на компанията, които трябва да се амортизират с течение на времето. Амортизационните отписвания се извършват от първоначалната стойност на даден дълготраен актив - от месеца, следващ месеца на въвеждането му в употреба, до месеца, през който сумата на отписванията е изравнена с първоначалната стойност или ликвидация, продажба или е установен недостиг на актива. Какво се случва, ако предприемачът е болен или е в отпуск по майчинство?

Отпуск по болест или майчинство и амортизация на ДМА

В случай на спиране или прекратяване на стопанска дейност или неизползване на дълготрайни активи тези активи не се амортизират. Амортизацията се прекратява в месеца, следващ месеца, през който са настъпили горепосочените обстоятелства. Въпреки това, в случай на временно предотвратяване на използването на даден ДМА е възможна по-нататъшна амортизация. Такова временно предотвратяване на използването на амортизиран дълготраен актив със сигурност е престой в отпуск по болест и в отпуск по майчинство.

Отписването на амортизация може да бъде допълнително осчетоводено, стига предприемачът да не е преустановил стопанската дейност за времето на отпуск по болест или майчинство. След отпуска по майчинство или отпуска по болест данъкоплатецът ще продължи стопанската дейност, така че отписванията на амортизацията все още могат да се класифицират като данъчно признати разходи.

Позицията на данъчните власти

Тази позиция се потвърждава от индивидуалното данъчно тълкуване, издадено от директора на Данъчната камара в Познан от 6 март 2012 г. (№ ILPB3 / 423-576 / 11-4 / EK), според което:

„(...) временно (...) неизползване на даден дълготраен актив в случай на продължаване на дейността, в която е бил използван активът, не води до загуба на правото да се извършва отписване на амортизация за това актив.

(...) Използването на термина „прекратяване на дейността, при която са използвани тези компоненти“ означава ситуация, при която дейността, при която е бил използван компонентът, е била прекратена, но в същото време данъкоплатецът е продължил стопанската си дейност. Следователно само пълното прекратяване на даден вид стопанска дейност оправдава прекратяването на отписването на амортизации (...).“