Амортизация на дълготраен актив след напускане на съдружник от съдружие

Уебсайт

Честа последица от оттеглянето на съдружник от дружеството е получаването на дълготрайни активи, използвани във фирмата. Как да процедираме, ако бившият съдружник иска да използва даденото имущество в друга фирма? Отговаряме как изглежда амортизацията на дълготрайния актив, след като съдружникът напусне дружеството.

Партньорство – характеристики

Партньорствата включват:

  • гражданско партньорство,
  • общо партньорство,
  • партньорска компания,
  • командитно дружество,
  • командитно акционерно дружество.

Принципите на учредяване и функциониране на гражданскоправно дружество са уредени в чл. 860-875 от Гражданския кодекс, както и на други дружества в Кодекса на търговските дружества.

Най-простият вид партньорство е гражданскоправно партньорство, следователно на негова основа ще обсъдим въпроса за амортизацията на дълготраен актив, получен във връзка с напускането на партньор от партньорството.

Какво е гражданскоправно партньорство?

За регистриране на фирма са необходими поне двама съдружници, които могат да бъдат както физически, така и юридически лица. Самото дружество няма правосубектност, което означава, че неговите съдружници са субект на всички права и задължения. Имуществото на гражданското дружество е съвместно имущество на съдружници, които отговарят солидарно за задълженията му с цялото си имущество. По правило делът на всеки съдружник в печалбата е равен, но в сключения договор може да е предвидено друго.

Гражданско-правно дружество се учредява въз основа на писмен договор за партньорство. Не се изисква нотариална заверка на договора. Гражданско-правното дружество няма статут на предприемач, тъй като предприемачите са съдружниците на дружеството в предмета на стопанската си дейност.

Основните предимства на управлението на гражданскоправно партньорство включват относително ниската цена на учредяване (правилата не определят минималния акционерен капитал, собственият принос може да включва парични средства, знания или специализирани умения на партньорите), както и възможността за сетълмент на на базата на данъчната книга за приходите и разходите или еднократна сума върху отчетените приходи и следователно използването на опростено счетоводство - по-евтино и по-малко изискващо.

Оттегляне на съдружник от гражданскоправно дружество

Едно гражданско право партньорство може да се промени с течение на времето на много нива, вариращи от обхвата на дейността му до партньорите, съставляващи партньорството. Доста често срещан случай на промени в структурата на гражданското дружество е напускането на съдружник от дружеството. чл.869 сек. 1 от Гражданския кодекс
"Ако дружеството е сключено за неопределен срок, всеки съдружник може да се оттегли от него, като прекрати участието си три месеца предварително в края на отчетната година." Прекратяването на участие на съдружник в гражданскоправно дружество се извършва въз основа на едностранно волеизявление на даден съдружник, като адресати на тази декларация следва да бъдат останалите съдружници на дружеството.

Съгласно чл. 871 параграф. 1 от СК на оттеглилия се от дружеството съдружник се връщат вещите, които е внесъл в дружеството за ползване, като стойността на вноската му, посочена в дружествения договор, се заплаща в брой. Освен това, съгласно чл. 871 параграф. 2 се изплаща на възникващия съдружник в пари такава част от стойността на общото имущество, останала след приспадане на стойността на вноските на всички съдружници, която съответства на съотношението, в което възникващият съдружник е участвал в печалбата на дружеството.

Моля, имайте предвид, че в съответствие с чл. 24 сек. 3а от ЗДДФЛ при напускане на съдружник от гражданско дружество се съставя списък на имуществото към датата на напускане на съдружника от такова дружество. Списъкът трябва да включва, inter alia,следните данни: пореден номер, наименование на актива, дата на придобиване, първоначална стойност, метод на амортизация, сума на отписаните амортизации, размер на дължимите парични средства на акционерите за участие в дружеството към датата на оттеглянето им от търговско дружество. Получаването на имущество в резултат на оттегляне на съдружник от гражданскоправно дружество не се облага с данък върху доходите на физическите лица. Задължението за доказване на доходи от стопанска дейност възниква само когато даденият дълготраен актив е продаден от частната собственост на бившия съдружник преди изтичането на 6 години, считано от първото число на месеца, следващ месеца, в който съдружникът е напуснал такъв. компания. Съдружник, напускащ гражданско-правно дружество, който е получил определени активи, има право да ги впише в регистъра на дълготрайните активи на друго дружество, по-специално еднолично дружество.

Започнете безплатен 30-дневен пробен период без прикачени условия!

Амортизация на дълготраен актив след напускане на съдружника от дружеството

Предприемач, напускащ дружеството, желаещ да включи конкретен актив в дълготрайни активи в еднолично дружество, съставляващ преди това дълготраен актив в гражданско дружество, в което е бил съдружник, трябва да обърне специално внимание на начина на включването му в дълготрайните активи. регистрирам. Въз основа на чл. 22 g от параграф 1. 14в и чл. 22 ч. от параграф 1. 3в от ЗДДФЛ при получаване на дълготрайни активи във връзка с оттегляне на съдружник от гражданско дружество, първоначалната стойност на дълготрайните активи се определя по първоначалната стойност, посочена в регистъра (списъка) на настоящето. дружеството, а амортизационните отписвания се извършват при отчитане на текущия размер на отписванията и при продължаване на възприетия от дружеството метод на амортизация.

На практика това означава, че при въвеждане на актив, получен в резултат на излизане на съдружник от гражданско дружество, в регистъра на ДМА в ЕТ, следва да се продължи започнатата в гражданското дружество амортизация.

Горната позиция е представена в индивидуалното тълкуване от 2 юли 2013 г., изх. ITPB1 / 415-394 / 13 / WM, в който директорът на Данъчната камара в Бидгошч заявява следното:

„В този бъдещ случай разпоредбите на чл. 22 g от параграф 1. 14в и 22з от параграф 1. 3в от ЗДДФЛ, относно продължаване на амортизацията, като се вземат предвид текущите амортизационни отписвания. Това означава, че първоначалната стойност на дълготрайните активи, прехвърлени на Заявителя по дейностите, посочени в заявлението, следва да се определи в размера, посочен в регистъра (списъка) на гражданскоправното дружество, докато Заявителят следва да извърши отписване на амортизации. като вземе предвид текущия размер на отписванията и продължи метода на амортизация, възприет от гражданското дружество, в което той е бил съдружник. Повече за амортизацията на ДМА в статиите:
Класификация и амортизация на обслужваща и жилищна сграда - заслужава си да се знае
Еднократна амортизация на машини и устройства
Еднократна амортизация на дълготрайни активи на стойност над 10 000 PLN
Еднократна амортизация на ДМА

Пример 1.

Г-н Войчех, който е съдружник в гражданско юридическо дружество, решава да напусне дружеството и затова получава дълготраен актив - производствена машина. Той възнамерява да използва машината в еднолично дружество. Как трябва да бъде оценен и амортизиран актив?

Г-н Wojciech, въвеждайки производствена машина в регистъра на дълготрайните активи, трябва да определи нейната първоначална стойност, като вземе предвид извършените амортизации в рамките на гражданскоправното дружество въз основа на списъка на активите към датата на оттегляне на партньора от търговско дружество.

Обобщавайки, можем да кажем, че оттеглянето на съдружник от гражданскоправно дружество и получаването на активи, използвани в дружеството по тази сметка, може да има данъчни последици, като задължението за облагане с данък по-нататъшната им продажба или продължаване на амортизацията в случай на въвеждането им в дълготрайните активи на друго дружество.