Освобождаване от отговорност на управителния съвет на дружество с ограничена отговорност

Обслужване

Освобождаването от отговорност следва да бъде определен вид акт, въз основа на който представителният орган (в случай на дружество с ограничена отговорност това е управителният съвет) получава подкрепа за дейността си и одобряване на действия, предприети през изминалата финансова година. Несъмнено съдружник в дружество с ограничена отговорност може да бъде и член на борда. Но в такава ситуация може ли той да гласува за резолюция, която го засяга?

Изтеглете шаблона на резолюцията за освобождаване от отговорност в PDF и DOCX формат!

За изтегляне:

pdf
Резолюция за освобождаване от отговорност - template.pdf Описание: формуляр за попълване ръчно docx
Резолюция за освобождаване от отговорност - template.docx Описание: редактиране, отпечатване, запис

Освобождаване - кой отпуска и на коя дата?

Съгласно чл. 228 т. 1 от ТЗ за решение на акционерите се изисква разглеждане и одобряване на отчета на управителния съвет за дейността на дружеството, финансовия отчет за предходната финансова година и гласуване на одобрение на членовете на органите на дружеството относно изпълнението на техните задължения. Така освобождаването от отговорност, предоставено на членовете на управителния съвет за изпълнение на техните задължения, е конкретна оценка за работата на членовете на управителния съвет през дадена финансова година, а материалът за тази оценка е по-специално докладът за дейността на дружеството и финансовите отчети, представени на събранието и одобрени от събранието.

Поради това решенията за одобряване на финансовия отчет и гласуване за одобрение се издават от събранието на акционерите. Този акт приема формата на резолюция. Решението за гласуване на одобрение се приема от обикновеното събрание с абсолютно мнозинство от гласовете, освен ако законът или уставът не предвижда друго. Тук законодателят остави възможността този въпрос да се уреди по различен начин в устава, като посочи различно съотношение на гласовете.

Гласуването трябва да бъде тайно, тъй като засяга лични въпроси на член на управителния съвет.

Поведението на членовете на управителния съвет подлежи на одобряване на процедурата за освобождаване от отговорност само по отношение на правилното изпълнение на задълженията им през дадена финансова година, така че основанието за неосвобождаване не може да бъде обвинения относно събития, настъпили място през предходните години. Както приемането на решението за одобряване на финансовия отчет, така и за одобряването на финансовия отчет е задължителна точка от дневния ред на обикновеното събрание на акционерите. Съгласно чл. 231 § 2 т. 3 от ТЗ предмет на общото събрание е освобождаването на членовете на органите на управление на дружеството от изпълнението на техните задължения. Срещата, която включва гласуване за одобрение, трябва да се проведе в рамките на шест месеца след края на всяка финансова година.

Както е посочено от Апелативния съд в Шчечин в своето решение от 12 ноември 2015 г., I ACa 575/15:

Кодексът на търговските дружества не дефинира законово освобождаването от отговорност. Въпреки това, съгласно чл. 231 § 2, т. 3 от Кодекса на търговските дружества и дружествата, дневният ред на обикновеното събрание на акционерите следва да бъде, inter alia, признаване на изпълнението на задълженията на членовете на управителните органи на дружеството. Същността на акта за освобождаване от отговорност (потвърждението) е вътрешното „разплащане“ с органите на дружеството. Освобождаването от отговорност се извършва с цел потвърждаване на правилното изпълнение на мандата в органите на дружеството. Следователно освобождаването от отговорност представлява „одобрение” (одобряване) от събранието на акционерите на начина, по който функциите и свързаните с тях действия са били изпълнявани от членовете на управителния съвет през предходната финансова година.”.

Следователно актът за освобождаване от отговорност е акт на вътрешно разплащане с органите чрез приемане или неприемане на дейността на управителния съвет, което води до изключване на отговорност или признаване на възможността за искове.

Приемането на решение за даване на гласуване на одобрение в момента на гласуване на одобрение е израз на одобрение на действията на члена/членовете на управителния съвет. Основната цел на освобождаването от отговорност е да затвърди част от корпоративното управление и спокойствието в компанията, които са необходими за нейното правилно функциониране и развитие. По този начин разрешаването на изхвърлянето има вътрешнокорпоративен ефект и има стабилизираща функция.

Що се отнася до датата на свикване на събранието за одобряване на финансовите отчети и освобождаване (или не) освобождаване на членовете на управителния съвет, то трябва да се проведе в срок до 6 месеца от края на финансовата година. Финансовата година не може да бъде по-дълга от 12 последователни календарни месеца. Важно е обикновеното събрание на акционерите да се проведе преди последния ден от шестмесечния период от края на финансовата година.

В случай, че събранието ще се проведе след шест месеца от края на финансовата година, тогава следва да се приеме, че обикновеното събрание не е проведено правилно, т.е. в съответствие със закона. Тогава възникват съмнения относно валидността на решенията, приети на такова заседание.

Гласувайте по ваш собствен въпрос

Съгласно чл. 244 от Кодекса на търговските дружества съдружник не може лично, чрез пълномощник или като пълномощник на друго лице да гласува решения относно отговорността си към дружеството по каквато и да е причина, включително гласуване на одобрение, освобождаване от задължения към дружеството. дружество и спор между него и дружеството.

Горната ситуация възниква, когато съдружник е и член на управителния съвет на дружеството, тоест орган, упълномощен да представлява.

Позицията на Върховния съд, посочена в решението от 31 март 2015 г., II CSK 427/14, сочи, че:

Езиковото тълкуване на нормата, съдържаща се в чл. 244 k.s.h недвусмислено посочва, че лишаването от право на глас, произтичащо от тази норма, се отнася до приемане на решения относно „неговата” отговорност към дружеството, както и предоставяне на „негова” гласуване за одобрение. Това изключване не включва гласуване за приемане на решения за отговорност към дружеството на други - освен този съдружник - лица. Анализираната разпоредба се прилага само в ситуацията на самоличността на "акционера" ​​и "задълженото лице към дружеството". Няма основателни причини за отклонение от такъв резултат от тълкуването на чл. 244 k.s.h и изключване на акционера от право на глас при други субективни или обективни обстоятелства, дори ако е имало конфликт на интереси между акционера и дружеството”.

Следователно, следва да се заключи, че каталогът на мотивите, изключващи възможността за гласуване в собствен случай, е затворен и включва решения за отговорност към дружеството по каквато и да е причина, гласуване на одобрение, освобождаване от задължения между съдружник и дружеството.

Ако съдружникът е имал възможност да гласува по собствения си случай, тогава той би могъл да се стреми да смекчи за себе си негативните последици, т.е. тези, които могат да доведат до отговорност за вреди.

Пример 1.

Г-н Ян и г-н Кшищоф са съдружници на фирма "ABC" z o.o. и в същото време членове на борда. Беше свикано събрание на акционерите (в рамките на законоустановения шестмесечен срок) за одобряване на отчета за 2018 г., разпределяне на печалбата и освобождаване от отговорност. Всички съдружници, т.е. г-н Ян и г-н Кшищоф, присъстваха на събранието на акционерите. Събранието прие решение за одобряване на финансовия отчет за 2018 г. Как акционерите, които са и членове на управителния съвет, трябва да гласуват за освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет?

В този случай гласуването за освобождаване от отговорност ще важи за всеки от членовете на управителния съвет поотделно. Общото събрание на акционерите трябва да приеме две отделни решения, едната за г-н Ян, другата за г-н Кшищоф.

В случай на решение, предоставящо гласуване на одобрение на г-н Ян, той трябва да се изключи от гласуване, разбира се с подходяща забележка в протокола от събранието на акционерите: В този момент Ян Ковалски декларира, че се въздържа от гласуване на резолюцията за гласуване на одобрение, поради факта, че резолюцията го засяга.

Разбира се, горното съдържанието може да бъде оформено по различен начин, горното е само пример за възможна формула, която да бъде включена в протокола от събранието на акционерите.

Същата форма на гласуване трябва да се използва и в случая с г-н Кшищоф.